PÅGÅENDE PROJEKT

Vid Vreta Kluster pågår många olika utvecklingsprojekt inom teknik-, metod- och affärsutveckling. Huvuddelen av projekten drivs av de olika företagen i Företagsparken. Målet är att utveckla nya produkter och tjänster och skapa tillväxt i branscherna.

Några projekt drivs även av klusterorganisationen, vars mål huvudsakligen är att:

  • Underlätta för andra aktörer att få till stånd nya utvecklingsprojekt
  • Att bygga nätverk och bilda större partnerskap för att kunna göra större ansökningar
  • Att förmedla kontakter till potentiella finansiärer så att fler får finansiering
  • Att förmedla kontakter till personer duktiga på att skriva ansökningar och administrera projekten


Här är exempel på projekt som klusterorganisationen Vreta Kluster AB driver eller är involverade i på något sätt:

Insekter, en ny resurs i gröna näringar

Allt oftare hör vi om insekter som framtidens proteinkälla och en del i lösningen för att mätta en växande befolkning. I stora delar av världen äter man insekter sedan tusentals år och det tycks både smart och smakligt! Det är mest vi västerlänningar som för länge sedan av oklara skäl har slutat med den vanan. Men det är kanske dags att vända på det nu?

Läs mer

Minskad ammoniakavgång i värphönsstallar

Projektet avser att ta fram nya innovativa metoder för hur man kan arbeta med ammoniakavgång i värphönsstallar med frigående höns.

Läs mer

Spridning av metoder för högteknologiskt lantbruk

Detta projekt syftar till att sprida och vidareutveckla de forskningsresultat som erhölls under projektet ”Grönovation II” som avslutades 2016. Projektet handlade om att utveckla ny kunskap om hur innovationer uppstår, får spridning och kan stimuleras inom främst lantbruket. Projektet leddes av Linköpings universitet.

Läs mer

Drivbänk

Projekt Drivbänk är ett introduktionsprogram för individer med intresse av odling och/eller för gröna näringen generellt, i syfte att öka individens möjligheter att få anställning alternativt nå vidare studier. Programmet omfattar 30 heltidsplatser (52v), med en mix av teori och praktik.

Läs mer

Fodereffektivitet i nötköttsproduktion

Projektet fodereffektivitet avser att ta fram och innovativt presentera aktuell tillväxt och fodergiva för nötköttsproducenter via webbgränssnitt och smarta telefoner.

Läs mer

Ammoniakmätning hos fjäderfä

Utvärdering av digital innovation för mätning och styrning av klimat i fjäderfästallar

Kan en ny innovation inom fjäderfäbranschen bidra till ett bättre stallklimat som både gynnar djurvälfärd, produktion och miljö? Detta kommer att undersökas i ett pågående projekt vid Vreta Kluster.

Läs mer

Nutrinflow

För innovativ vattenförvaltning och ett blåare Östersjön

Väl fungerande dränering är en förutsättning för bra skördar och en effektiv jordbruksproduktion. På dränerade åkrar får växternas rötter god tillgång till syre och marken ger bra bärighet åt jordbrukets maskiner.

Läs mer

AquaAgri

Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse har i samverkan utlyst medel till forskning om effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk. Det övergripande målet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter och djur.

Läs mer

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.