Förstudie Affärsutveckling i hästnäringen

Sverige är det näst häst tätaste landet i Europa med drygt 350 000 hästar enl. senaste hästräkningen från 2016. Hästantalet i Region Östergötland uppgår till 15 500 hästar och i Sörmland 8 400 hästar enligt samma hästräkning.

Läs mer

Löpningsmotivation

Löpning är en stor trend men osäkerheten inför t. ex. teknik eller materialval innebär att många tvekar inför att börja. Syftet med projektet är att inspirera flera att börja träna.

Målgrupp för projektet är alla som jobbar i Vreta Kluster.

Läs mer

Forskning och Innovation Vreta Kluster

Vreta Kluster vill stödja projekt inom den nyligen framtagna Forsknings- och innovations (FoI)-agendan. Fokus är projekt och förstudier som genererats som behov och idéer ur olika aktiviteter och möten på Vreta Kluster.

Läs mer

Testbedsweden.se

- Utveckling och förstärkning av testbäddsmiljöer i Östergötland

Östergötland har en ambition att vara ett living lab, och är det också inom flera branscher. Vi har också mött internationellt intresse kring våra systemaktörer inom energi, återvinning och resurseffektivitet, exempelvis från Nederländerna och Asien.

Läs mer

Naturbeteskött

Linköpings kommun arbetar ambitiöst med naturvärden och biologisk mångfald i landskapet, av särskild betydelse är arbetet för att bevara de nationellt värdefulla eklandskapen i Tinnerö och övriga delar av kommunen och strandängarna vid Roxen. Många rödlistade arter finns enbart i sådana naturbetesmarker såsom de kommunala ansvarsarterna dårgräsfjäril, trumgräshoppa och rödspov.

Läs mer

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.