fbpx

  • Vreta Kluster

Avslutade

Digitalt fjäderfästall

för utvärdering och förbättring av stallklimat

Är det möjligt att med avancerad digital teknik simulera klimatet i ett värphönsstall? Kan simuleringen därefter användas för att utvärdera och förbättra stallklimatet? Detta undersöks nu i ett samarbetsprojekt mellan Vreta Kluster, HIR Skåne och Linköpings universitet.

En av de största utmaningarna för många lantbrukare i fjäderfäbranschen är att åstadkomma och upprätthålla ett bra stallklimat. Ett bra stallklimat innebär att temperatur, luftfuktighet, koldioxid och ammoniak ska hållas på rimliga nivåer genom skötselrutiner och styrning av bland annat ventilation. Ett icke fungerande stallklimat påverkar både djurhälsa, produktion och arbetsmiljö negativt.

När problem med klimatet uppstår kan det dock vara svårt att veta vilka insatser som behövs och vad som verkligen kan ge önskad effekt. Syftet med projektet är därför att utvärdera möjligheterna att upprätta ett digitalt värphönsstall för att simulera och testa olika scenarier och åtgärder för att förbättra stallklimatet. Om detta visar sig vara möjligt skulle det ge ökad förståelse kring varför olika klimatproblem uppstår samt vilka åtgärder som kan ge bäst effekt för att avhjälpa problemen. På sikt är förhoppningen att konceptet ska kunna utvecklas till en produkt och/eller tjänst som kan användas som rådgivningsunderlag ute hos lantbrukarna.

Digitalt stall dubbel

stiftelsen lantbruksforskning

Projektnamn: Digitalt fjäderfästall för utvärdering och förbättring av stallklimat
Finansiärer: Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)
Projektägare: Vreta Kluster AB
Projektledare: Malin Alm, Vreta Kluster. Max Jamieson, HIR Skåne
Projektdeltagare: Vreta Kluster, HIR Skåne, Linköpings universitet
Projekttid: Maj 2018 - April 2019