fbpx

  • Vreta Kluster

Förbättring av klimat i fjäderfästall – för bättre djurhälsa, produktion och mindre miljöpåverkan

I detta projekt är syftet att lokalisera, utvärdera och testa olika tillvägagångssätt som kan användas för att reducera ammoniakhalten i fjäderfästallar. Detta för att bidra till såväl bättre djurvälfärd och arbetsmiljö, som högre produktion och mindre ammoniakavgång till atmosfären.

Projektbildfjäderfäprojekt

Att åstadkomma och upprätthålla ett bra stallklimat med låga ammoniaknivåer kan vara en stor utmaning för många fjäderfäproducenter, särskilt när utomhustemperaturen är låg. Förutom att påverka djurhälsa, produktion och arbetsmiljö negativt kan höga ammoniaknivåer i stallet också leda till ökad miljöpåverkan. 

Det finns en del generella rekommendationer för hur man kan få ner ammoniaknivåerna i värphönsstall, t ex öka ventilationen, gödsla ut oftare, byta ut eller minska ströbädden, använda tillskottsvärme etc. Vissa producenter lyckas åstadkomma ett stallklimat med tillfredställande ammoniaknivåer. Dock upplever väldigt många att trots att de gör allt de kan så lyckas de inte. Fler och fler fjäderfäproducenter sätter nu därför in värmeväxlare i hopp om att få bukt på ammoniakproblemen. I dagsläget verkar det dock lite oklart huruvida denna investering alltid ger den effekt man hoppas på. 

Om man skulle kunna lokalisera, utvärdera och hitta ett antal metoder/tekniker som faktisk fungerar för att få ner ammoniaknivåerna skulle detta kunna få en stor positiv inverkan på såväl fjäderfänäringen som på omgivande klimat och miljö.

Lägre ammoniaknivåer för bättre djurvälfärd, produktion, arbetsmiljö och klimat

Syftet med projektet är att lokalisera, utvärdera och testa olika tillvägagångssätt/ skötselrutiner/ tekniker som kan användas för att reducera ammoniakhalten i fjäderfästallar. Dels genom att inventera vilka tekniker som används hos olika producenter idag och lokalisera vilka som är framgångsrika respektive inte har någon effekt, dels genom att försöka identifiera vilka faktorer som kan vara förklaring till skillnaderna mellan gårdarna, och dra slutsatser av detta. Detta kommer att göras genom kunskapsinhämtning i form av omvärldsbevakning, workshops samt intervjustudier med lantbrukare.

Vidare är också syftet att testa några lovande metoder/nya innovationer för att försöka hitta nya sätt att arbeta med ammoniaknivåerna. Genom detta arbete tas ett kunskapsunderlag och metodsammanställning fram. Den samlade kunskapen som detta resulterar i ska därefter spridas och kommuniceras i branschen. 

Målet är därmed att fler producenter ska hitta lösningar/ tekniker för att reducera ammoniaknivåerna i sina stallar. Lägre ammoniaknivåer i stallarna skulle innebära bättre djurvälfärd, produktion och arbetsmiljö samt resultera i mindre ammoniakavgång till atmosfären. På så vis kan projektet bidra till en mer uthållig fjäderfäproduktion, bättre lönsamhet för producenterna och minskad miljöpåverkan.

Dokument: 

Förbättring av klimat i fjäderfästall - projektrapport  

Biokol i fodret - delstudie inom projektet

Metoder för att minska ammoniaknivåer i fjäderfästall - delstudie inom projektet   

Quaterna i ströbädden- delstudie inom projektet

Intervjustudie om stallklimat

Intervjustudie om värmeväxlare

Checklista för minskad ammoniak

Projektnamn:
Förbättring av klimat i fjäderfästall – för bättre djurhälsa, produktion och mindre miljöpåverkan

Finansiärer:
Stiftelsen Lantbruksforskning

Projektägare:
Vreta Kluster

Projektledare:
Malin Alm

Intressenter:
Vreta Kluster

Projekttid:
200501 - 230502

 

Projekt och initiativ som Vreta Kluster AB driver eller är involverade i