fbpx

  • Vreta Kluster

Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning

I detta projekt kommer minst åtta livsmedelsproducerande företag att skapa en handlingsplan för vad som krävs för att de ska växa, och hur främjarsystemet kan bidra. Dessutom kommer både främjarsystemet och externa investerare att lära sig mer om de livsmedelsproducerande företagen, för att bättre kunna samverka kring näringslivsinsatser och investeringar. Allt för att stödja tillväxt i de gröna näringarna i Östra Mellansverige.  

Under 2021 genomfördes två förstudier bedrivits kopplade till tillväxt och utveckling av Livsmedelssystemet - Förstudien FoodÖMS och förstudien Investeringskapital till livsmedelssystemet, i samarbete mellan Vreta Kluster, AgroÖst, AgroÖrebro, Länsstyrelsen i Västmanland samt Agro Sörmland. 

Resultaten visar på behovet av stöd för att utveckla livsmedelsproducerande företag för att främja tillväxt i företagen för att på så sätt bidra till mer produktion och konsumtion av svenska livsmedel, exempelvis i form av kapital, men framför allt verksamhets- och affärsutveckling överlag, såsom att identifiera marknadsbehov, tillväxtambitioner och avkastning. Förstudierna visar också att främjandesystemet idag inte fullt ut är tillgängligt för och möter de livsmedelsproducerande företagens behov. 

Mål och syfte

Syftet med detta projekt är att möjliggöra livsmedelsproducerande företags tillväxt där behovsanpassat stöd skapas genom att befintligt främjarsystem kombineras med skräddarsydda insatser. 

Projektmålet är att testa ett arbetssätt för affärsutveckling där innovation, kapital, hållbarhet, jämställdhet och mångfald integreras.  Arbetssättet tas fram gemensamt, över länsgränserna, av projektets parter, Målet är att 8 företag ska ha deltagit, de ska ha tagit fram en aktivitetsplan för hur de når utveckling/tillväxt och de ska ha påbörjat genomförandet av aktiviteter i sin tillväxtplan.

Den primära målgruppen för projektets aktiviteter är livsmedelsproducerande SME-företag i Östra Mellansverige. Det finns också en rad främjare som utgör målgrupp i projektet, dels andra aktörer inom innovationsstödsystemet såsom Almi, men också potentiella investerare. 

Projektet genomförs i samarbete mellan Vreta Kluster, AgroÖst, AgroÖrebro, Länsstyrelsen i Västmanland samt Agro Sörmland.

 

Projektnamn:
Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning

Finansiärer:
Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västmanland, Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland, Region Örebro län.

Projektägare:
AgroÖst

Projektledare:
Elisabet Ström, Priscia

Intressenter:
AgroÖstAgroÖrebro och Agro Sörmland, Länsstyrelsen i Västmanland, Vreta Kluster

Projekttid:
2022-03-01 - 2023-10-31

Europeiska unionen europeiska regionala utvecklingsfonden, I samarbete med Tillväxtverket, Vreta Kluster, AgroÖst, AgroSörmland, AgroÖrebro, Region Västmanland, Region Östergötland, Region Sörmland, Region Örebro Län, Länsstyrelsen Västmanlands län

Projekt och initiativ som Vreta Kluster AB driver eller är involverade i